Techniek achter de ProductRating


Het MPR-systeem

De ProductRating 'Voorwaarden' wordt tot stand gebracht met behulp van het MPR-systeem uit de MoneyView ProductManager. Het MPR-systeem omvat een puntensysteem waarbij individuele productcriteria een score tussen 1 en 5 punten krijgen toegekend. De score 3 staat hierbij voor marktconform, de scores 4 en 5 voor meer dan marktconform en de scores 1 en 2 voor minder dan marktconform.

Meer informatie over de MoneyView ProductManager


Wegingen en clusters

Op de 'basisscores' kan vervolgens een weging toegepast worden die tot uitdrukking komt in een wegingsfactor. De hoogte van deze factor is bepaald door onderzoek waarbij is achterhaald welk belang er toegekend wordt aan individuele productvoorwaarden door adviseurs, productspecialisten en consumentenorganisaties. Bij de vertaling van de MPR-scores naar de MoneyView ProductRating worden de aan elkaar gerelateerde productcriteria bij elkaar gevoegd tot samenhangende clusters. De individuele MPR-scores per cluster worden bij elkaar opgeteld, waarna er per cluster eveneens een weging kan worden toegekend. De aldus ontstane gewogen scores per cluster worden bij elkaar opgeteld waarna er een puntentotaal per product ontstaat.


De ProductRating 'Prijs'

Voor de ProductRating 'Prijs' worden vele prijsscenario's bekeken en/of doorgerekend voor verschillende klantsituaties en/of dekkingen. Aldus wordt er per product een totaalscore op basis van marktposities gegenereerd.


De Ranking

Door vervolgens de totaalscores -zowel voor 'Prijs' als 'Voorwaarden'- per product onder elkaar te zetten ontstaat er een ranking van hoog naar laag. MoneyView past op deze ranking een onderverdeling toe, die resulteert in de uiteindelijke 'stand van de sterren'. MoneyView maakt deze ranking eens per jaar voor elke productsoort. Wanneer een productsoort aan de beurt is, leest u in de Special Item-agenda.

Naar de Special Item Agenda


De Sterrenverdeling

MoneyView hanteert de volgende verdeling bij het toekennen van de sterren:

    5-sterren producten behoren bij de eerste 10% van de markt (max. 3 per categorie)
    4-sterren producten behoren tot de volgende 15% van de markt
    3-sterren producten behoren tot het tweede kwartiel van de markt
    2-sterren producten behoren tot het derde kwartiel van de markt
    1-sterren producten behoren tot het vierde kwartiel van de markt


Afwijkingen zijn mogelijk

Van bovenstaande verdeling kan overigens worden afgeweken, bijvoorbeeld als er producten exact gelijk eindigen. Er zullen per categorie echter nooit meer dan 5 producten zijn met de maximale score van 5 sterren.